ČRS MO HumpolecZ kroniky MO ČRS Humpolec :
"Tato kronika je psána, aby zachovala budoucímu pokolení obraz Rybářského spolku v Humpolci. Několik milovníků přírody a rybářského sportu rozhodlo se založiti i v našem městě roku 1908 Rybářský spolek."

Tímto rokem začíná historie rybářského života v Humpolci. Žádost byla podána Okresnímu hejtmanství v Humpolci o schválení stanov a zapsání do spolkového rejstříku. Kolik členů čítal nově založený spolek se nám nezachovalo, neznáme ani přesné datum, kdy žádost o zápis byla podána. Přesně víme jen, že u kolébky tohoto spolku byli : Rudolf Konig - ředitel tkalcovské školy v Humpolci, František Skorkovský - bankovní úředník, Jaroslav Skorkovský - obchodník, František Voseček - berní úředník, Jindřich Skorkovský - technický úředník, Adolf Barták - úředník a František Brdlička - přednosta berního úřadu v Humpolci.


Krátce po založení byla zbudována pstruží líheň, která jako reprodukční líheň o kapacitě 50.000 jiker byla umístěna na řece Želivce na Valše. Byla to tzv. Nová valcha Šamanova. Humpolecký rybářský spolek přistoupil do Sdružení sportovních rybářů pro Čechy v Praze, které bylo tehdy rybářským ústředím. Ve své zprávě v roce 1909 se toto ústředí zmiňuje o líhni v Humpolci.

Tak to bylo několik prvních řádků z kroniky o prvním roce života našeho rybářského spolku a teď se ve zkratce společně podívejme, jak rybářský spolek žil a pracoval v dalších letech.

Ani v minulosti to neměl spolek vždy jednoduché, ve třicátých letech se mezi členy objevily tak silné rozpory v názorech, že se spolek rozštěpil na dva samostatné subjekty, které se však později opět spojily. V té době si rybářská organizace musela právo k rybolovu pronajímat od jednotlivých obcí, jejichž katastrem řeka protékala. Pronájem se prováděl veřejnou dražbou bez ohledu na to, zda nejvyšší nabídku podal rybářský spolek nebo soukromá osoba. Tak se stávalo, že jeden břeh řeky měl pronajatý spolek a druhý břeh soukromník. Samozřejmě, že nájemci měli právo ryby lovit, ale zarybňovat nemusel nikdo. V té době ovšem bylo méně rybářů - koncem roku 1933 měl spolek celkem 99 členů. V tomto počtu byla jedna žena.

Rybolovné metody byly velice svérázné. tak v jednom zápise z valné hromady se můžeme dočíst, že rybář byl oprávněn chytat na dva pruty a dvě šňůry s jedním nebo i více návazci.

Teprve v roce 1931 byl do tekoucích vod vysazen také kapr a lín a v tomto roce také valná hromada rybářského spolu v Humpolci schválila první domácí rybářský řád.

V roce 1932 spolek kromě tekoucích vod obhospodařoval i rybníky Cihelnu a Mlejnek. Sportovně se rybařilo i na Sedlické přehradě, která byla dokončena v roce 1927. Ulovené ryby se na hrázi vážily a za každou zvlášť se platilo.

V roce 1942 bylo započato s výstavbou nové pstruží líhně pod hrází rybníka Cihelna a o rok později byla zahájena výstavba odchovných rybníčků na farské louce a tím byl dán základ hospodářské činnosti celého rybářského spolku do budoucna.

V roce 1945 došlo ze strany všech pronajímatelů k prudkému nárůstu nájemného za revíry. Zvýšení bylo až pětinásobné a v tomto roce zaplatil spolek na nájemném za revíry 7.876,- Kč.

Není také jistě bez zajímavosti, že od ro. 1945 se na přehradě mohlo chytat za příplatek 70,- Kč na tři pruty. V roce 1945 se musela vylovit Cihelna a v roce 1948 i Sedlická přehrada.

V návaznosti na Zákon č. 62/1952, kterým byly veškeré tekoucí vody zestátněny, došlo k úpravě rybářských revírů a rybářské spolky byly přejmenovány na lidové rybářské spolky. Náš rybářský spolek dostal k obhospodařování revír Želivka 4 - řeka od Tuklek až k Chocholovu mlýnu, Želivka 6 - Sedlická přehrada a dva pstruhové revíry - Jankovský potok a Marinický potok. V tomto roce měl již spolek 229 členů a hospodařil na 14 rybnících.

V roce 1955 došlo k dohodě mezi zástupci LRS Humpolec LRS Pelhřimov o společném hospodaření na Sedlické přehradě tak, že se oba spolky budou podílet stejnou měrou na vysazování násad a v případě nerovnosti dojde k finančnímu vyrovnání.

Od roku 1957 měli humpolečtí pstruhaři k dispozici první elektrický agregát, který v počátcích sloužil zejména k odlovu generačních ryb. Několik let pak byl úspěšně prováděn umělý výtěr pstruha obecného a jeho následný odchov v líhni. V roce 1964 byl poprvé do našich pstruhových i mimopstruhových vod vysazen lipan, který se velice dobře uchytil a začal se i přirozeně vytírat.

V roce 1958 zahájily svou činnost také dva kroužky mladých rybářů - dětí do 15 let, v létech 1965 - 1975 to již byly 4 kroužky a od roku 1976 dokonce 6 kroužků a jeden kroužek rybolovné techniky. Kroužky se scházely v Městském domě pionýrů a mládeže a navštěvovalo je 100 dětí. Od roku 1970 byly pro děti pravidelně pořádány o prázdninách rybářské tábory a od rok 1978 v rámci družební dohody s MO Trstená na Slovensku byly pořádány družební tábory společně pro děti obou organizací střídavě u nás a na Oravě. V kroužcích se soutěžilo v celostátně organizované soutěži "Zlatá udice" v rybářských znalostech, dovednostech a v rybolovné technice. Naše děti - reprezentanti organizace získaly v roce 1980 v národním kole první místo v kategorii družstev a Jana Vacková a Milan Dvořák získali zlaté medaile v kategorii jednotlivců. V osmdesátých letech se pod vedením Josefa Vacka kroužku rybolovné techniky, která byla již samostatnou disciplinou, velice dařilo a naši závodníci se vždy umisťovali na předních místech v kraji, na mistrovství ČSR i ČSSR. Dokladem toho je 16 zlatých, 19 stříbrných a 11 bronzových medailí Jany Vackové, 7 zlatých, 4 střibrné a 11 bronzových medailí Aleny Dvořákové, 8 zlatých 4 stříbrné a 6 bronzových medailí Milana Dvořáka a 2 zlaté, 4 střibrné a 2 bronzové medaile Pavla Šimona.

V roce 1967 byla s okresní vodohospodářskou správou uzavřena smlouva o pronájmu rybníka Jambor, který nám od té doby slouží jako revír.

Téměř 25 let uběhlo od výstavby líhně pod Cihelnou, když humpolečtí rybáři vykročili na dlouhou cestu výstavby chovných rybníků. Tím prvním byla obnova rybníka Lavičky v Jiřicích. Po výkupu pozemků a zpracování projektu byla stavba zahájena v roce 1965 a v květnu 1967 byl rybník kolaudován a poprvé osazen. při výstavbě bylo odpracováno 13.612 brigádnických, vesměs neplacených, hodin. Na základě zkušeností získaných při výstavbě Laviček jsme přistoupili k obnově, rozšíření a rekonstrukci několika dalších rybníků.

K rozšiřujícímu se rybničnímu hospodářství bylo nutné dobudovat i odpovídající technické zázemí a to také proto, že dosavadní sklad ve stodole pana Maška a líheň pod rybníkem Cihelna byly zbořeny. S radostí jsme proto přijali od Města Humpolec pozemek pod rybníkem Dvorák, na kterém jsme s pochopením a podporou městských orgánů vybudovali během dvou let v akci "Z" garáže, sklady a sádky. Protože se organizace na této stavbě podílela finančně a zajišťovala brigádnicky i všechny stavební práce, byla budovy s příslušenstvím po klaudaci předána za uznávací částku do vlastnictví spolku.

Bez vlastní dopravy, kterou do té doby zajišťovala auta místních podniků a také ČSAD , již nebylo možné dále pracovat. Spolek tedy zakoupil malé nákladní auto AERO 30, které dobře sloužilo po několik let. Později bylo odprodáno a nahraženo větším autem Praga V3S. Pro rychlejší přepravu, zejména krmiv, byl zakoupen další automobil ROBUR a v souvislosti s výstavou rybníka Strážník i terénné osobní vůu GAZ.

Důležitým mezníkem v životě rybárského spoluk bylo nepochybně rok 1975 přistoupení ke společnému hospodaření a rybolovu v rámci tehdy Jihočeského krajského výboru Českého rybářského svazu. Tímto způsobem hospodaříme a lovíme ryby v rámci Jihočeského územního svahu ČRS i v současné době. Územní svaz zajišťuje osazování všech revírů a násady, které i do vlastních revírů vysazují místní organizace těmto organizacím platí. Na druhé straně ovšem územní svaz prodává místní, územní i celosvazové povolenky k rybolovu a takto získané prostředky jsou zdrojem pro platby za násady do revírů.

Již v šedesátých letech, kdy byl předsedou naší organizace MUDr. Jiří Falt, si výbor uvědomil, že je nutné vybudovat si dostatečně silné hospodářské zázemí. Nastalo dlouhé období intenzivní výstavby rybníků, které začalo výstavbu rybníka Lavičky a v roce 1965 pokračovalo v sedmdesátých letech výstavbou rybníků Jírů, Smrdovského, Podedvorského, U cihelny v Kejžlici a Strážníku. S ohledem za rozsáhlý plán výstavby a obnovy rybníků byla v roce 1980 ustavena ve výboru investiční skupina pod vedením ing. Slavíka. Cílem bylo do roku 1990 provedení rekonstrukce a rozšíření rybníka Dvorák, vybudování výtažníku na našem hospodářském středisku, dvou rybníků na Vlčích horách, provedení nástavby budovy nad garáže, zřízení klubovny a kanceláře, postavení dílny a skladů, získání a odbahnění rybníka Dusilák, rekonstrukce a rozšíření rybníků Struhovec, Lipky a Smrdov. V roce 1988, kdy naše organizace slavila 80 leté výročí, byl tento náročný úkol splněn. V té době měla organizace k dispozici 5 nákladních aut a 1 traktor s nakladačem. Stavby rybníků byly prováděny s finančním příspěvkem ze Státního fondu vodního hospodářství, nástavbu budovy a rybník Dusilák financovalo město v akci "Z". V té době naše organizace hospodařila na 29 rybnících o zatopené ploše cca 35 ha a dále na 14 km pstruhových kapilár.

V roce 1991 bylo parlamentem přijato mnoho nových zákonů , z nichž se některé výrazně dotkly i naší organizace. Na jejich základě jsme museli vrátit rybníky Humpolák, Vystrkovák v Jiřicích, Řečičák v Kejžlici, Návesní ve Světlici, Pařezitý ve Starých Hutích, Humenec, Horní a Dolní návesní v Mladých Bříštích, Kounický v Martinicích, Struhovec v Kletečné a U cihelny v Kejžlici. Vrátili jsme vlastníkům celkem 12 rybníků.

V roce 1997 bylo nejdůležitější akcí roku výstavba dvou nových rybníků Ptáček III. a Ptáček IV, které slouží především k realizaci záchranného programu střevle potoční, která je na červeném seznamu ohrožených živočichů.

Hlavní událostí roku 1998 byly nepochybně oslavy 90. výročí založení rybářského spolku v Humpolci. Součástí oslav bylo setkání s důchodci na rybárně s občerstvením , vydání 3. dílu almanachu, vydání videokazety o historii naší MO. Oslavy vyvrcholily 20.6.1998 dnem otevřených dveří na rybárně s rybářskými závody.

Od 1.3.2000 jsme přijali do stálého pracovního poměru absolventa Rybářské školy ve Vodňanech – Mariana Dvořáka s cílem vychovat z něj hospodáře MO. Pražským arcibiskupstvím nám byla vypovězena smlouva na užívání rybníka Podedvorský v Kletečné. Byl to již 12.rybník, kde jsme museli za posledních 10 let přestat hospodařit.

V r. 2000 začal platit nový zákon o rybářské stráži a byl jí přiznán statut veřejného činitele. V létě došlo k havárii na rybníku „Lavičky – praskly dluže a hrozilo, že rybník vyteče. Rychlou opravou bylo nebezpečí zažehnáno. Nad rybníkem Sýkorák byla zjištěna otrava ryb , způsobená únikem silážních šťáv ZD Hybrálec. Vyčíslená škoda ve výši 21.000,-Kč nám byla tímto družstvem uhrazena.

Rok 2002 byl opět rokem volebním. Došlo k výrazným změnám v obsazení funkcí – štafetu převzali mladí pod vedením Jaromíra Slavíka a výbor se zredukoval na 11 členů. Koupili jsme polovinu rybníka Hajnice, na druhou polovinu jsme uzavřeli nájemní smlouvu stejně jako na rybník „Držadlo“ v Kletečné.

11.srpna 2002 se přehnala Čechami povodeň 1000leté vody, která nás okrajově také zasáhla. Ve srovnání s rybářskými organizacemi v jižních Čechách došlo u nás jen k relativně malým škodám na obsádkách. Přesto byly celkové škody odhadnuty na zhruba 100.000 Kč na ztracených rybách. Jedné z nejvíce postižených organizací – MO Husinec jsme poslali dar 20.000,-Kč. Na našich revírech bylo i přes ničivé povodně uloveno v r. 2002 celkem 13 470ks ryb v celkové váze 146q, z toho jen kapra 7.160ks a 117q.

Pro udržení volného přístupu občanů města a možnosti rybolovu na rybníku Cihelna se musela naše MO zúčastnit veřejné dražby, když předchozí jednání o získání rybníka do vlastnictví města ztroskotala. Od podzimu r.2002 je tedy rybník Cihelna ve vlastnictví naší organizace, ale stálo nás to 2,5 milionu Kč.

V roce 2004 začala jednání s firmou Nové Zálesí o koupi rybníků Trdla a Peruše a byla uzavřena kupní smlouva na odkoupení ideální poloviny těchto rybníků za 3 miliony Kč. Na zaplacení tak vysoké částky jsme využili finanční pomoci MO Pelhřimov, JčÚS a bezúročné půjčky našich členů členů. V r. 2005 jsme odkoupili další ideální 1/6 a stali jsme se většinovými vlastníky s podílem ideálních 4/6.

Od roku 2002 probíhala intenzivní jednání o možnosti obnovení rybníka Hadina o ploše téměř 12ha. V průběhu let 2003 a 2004 se podařilo vyřešit většinu problémů spojených s nákupem pozemků tak, aby rok 2005 mohl být věnovaný převážně zajišťování zbývajících podkladů, projektové dokumentace a finančních prostředků. V září byla dokončena projektová dokumentace a hodnota stavby zde byla vyčíslena dle ceníku stav. prací na 45 milionů Kč. V říjnu 2005 bylo odborem ŽP města Humpolec vydáno stavební povolení ke stavbě rybníka Hadina a nabylo právní moci.

V r. 2005 postihly náš región 3 povodně . Nejvíce škod způsobila květnová, kdy došlo nejen k vypláchnutí živin a plůdků z chovných rybníků , ale i k porušení několika hrází. Na 30ti chovných bylo v r. 2005 odchováno kromě jiných druhů ryb celkem 502q kapra a tím bylo dosaženo nejlepšího výsledku v odchovu kapra v historii MO. Dále odchováváme násadu pstruha obecného na 14ti km pstruhových kapilár, ale máme i záchranný chov střevle potoční. Bylo zkrmeno celkem 1.090q obilí, 9,5q mouky a šrotu, 6,5q rupinu, to vše v celkové hodnotě 163.818,-Kč. Hodnota všech prodaných ryb dosáhla částky 1.948.131,-Kč. Do všech našich revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 676.147,-Kč . To znamená, že při počtu 564 dospělých členů, vychází hodnota násad na jednoho člena 1.225,-Kč.

K dopravě nám slouží 2 nákladní automobily vybavené kyslíkovými bombami a dvě osobní auta.

Protože rybáři jsou společenskou organizací, zajišťuje 9ti členný výbor MO pro své členy, ale ve většině případů i pro humpoleckou veřejnost širokou nabídku kulturních akcí. V posledních letech se staly již tradicí Rybářský ples, Rybářské velikonoce, Dětský karneval, Pečení selete, Rybářské závody pro členy i nečleny MO , Rybí hody, Mikulášská a Rybářský Silvestr, vše s hudbou a tancem.

Přestože nás v r. 2006 postihly postihly tři letní povodně a na chovné rybníky nalétli kormoráni, kvalitním osazením více než 97q ryb jsme dosáhli navýšení obsádky revírů. Na základě výběrového řízení byla s firmou AGOS Pelhřimov uzavřena smlouva na výstavbu rybníka Hadina. Že se i v našich končinách vyskytují pytláci, dokázalo vypuštění rybníka Rychta těsně před jeho výlovem. Část ryb posbírali nenechavci na louce, ostatní nechali uhynout.

Rok 2007 lze směle nazvat rokem přípravným. Připravovala se oprava a odbahnění rybníka Mlýnský ve Světlici, pokračovala příprava výstavby nového rybníka HADINA, byla podána třetí žádost o státní dotaci a bylo vypsáno již třetí výběrové řízení. Kulturní skupina sestavila harmonogram 100letého výročí založení rybářského spolku v Humpolci. Hospodářská činnost byla opět na velmi vysoké úrovni, neboť bylo odchováno více jak 500q kapra.

Rok 2008, rok 100letého výročí založení, byl rokem vskutku slavnostním. V jeho průběhu probíhaly různé kulturně společenské akce, které byly ve většině případů nabízeny široké humpolecké veřejnosti. Vedle již tradičních akcí, mezi které počítáme dětský karneval, ples, VČS, velikonoční a mikulášskou zábavu a Rybí hody, jsme v květnu dokázali úspěšně uspořádat dvoudenní „Rybářské dny na Horním náměstí“. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu živých ryb, rybářskou techniku, shlédnout ukázky činnosti kroužku RT a samozřejmě ochutnat i rybí speciality. V rámci kulturního programu vystoupily dechový orchestr místní ZUŠ, skupiny Skaláci a Vysočinka. Jako hosté přijali naše pozvání herec Rudolf Hrušínský a kuchař Petr Stupka.V obou sálech městského muzea byla po celý květen instalována výstava o historii a současnosti organizace doplněná fotografiemi a rybími trofejemi. Všechny tyto akce, které významně podpořilo město a sponzoři, navštívilo několik tisíc lidí. Oslavy vyvrcholily v listopadu slavnostním společenským večerem.

V závěru roku 2008 dostala organizace stylový dárek. Byla nám přiznána státní dotace na výstavbu rybníka Hadina. Trochu ve stínu těchto rozsáhlých a náročných akcí byl opraven a odbahněn rybník Mlýnský. V odchovu násad kapra jsme opět překročili 500q.

Jestliže jsme rok 2008 nazvali rokem „kulturním“, pak rok 2009 můžeme pojmenovat rokem „stavebním“. Byly opraveny stávající objekty na rybnících Lavičky, Lipky, Strážník, Vlčí hory, Ptáčky, Dusilák a Peruš. Nejvýznamnější akcí, a to bezesporu i v dějinách celé organizace, byla výstavba Hadiny a její následná úspěšná kolaudace.Po 30ti letech úvah a 9 letech intenzivních příprav projektů a financování byl rybník za 9 měsíců postaven. 10.března 2010 byl položen základní kámen a 20.listopadu stavební firma dílo předala. Následně proběhly úřední i slavnostní kolaudace a od 28.listopadu se rybník napouštěl. Přítomní členové výboru rybník pokřtili a uložili mezi dluže i vzkaz dalším generacím, protože rybník bude sloužit jako sportovní a nebude se v budoucnu vypouštět.

Rok 2010 začal prvním vysazenímryb do Hadiny.V květnu došlo za účasti hostů a tisíců spoluobčanů ke slavnostnímu otevření tohoto rybníka a od 1.června zde začal sportovní rybolov. Rybník je v nájmu JčÚS České Budějovice, loví se na zvláštní povolenky a platí zde jiná pravidla. Vše je podřízeno mottu rybníka „HODNĚ a VELKÉ“. V průběhu roku byla podána žádost o poskytnutí státní dotace na opravu a odbahnění rybníka Cihelna.

Rok 2011. Hlavní investiční akcí se stalo odbahnění a celková rekonstrukce rybníka Cihelna! Výše pořizovacích nákladů dosáhla částky 4 000 000,-Kč. Z toho 2 841 000,-Kč činila státní dotace, 1 milionem na opravu výpusti přispělo Město Humpolec a zbývající rozdíl doplatila naše rybářská organizace. Na výroční členské schůzi se přítomní následně usnesli, že po opětovném napuštění, bude rybník Cihelna nadále využíván už jen jako chovný! Další velkou investicí byl nákup nového nákladního automobilu SCANIA v hodnotě 2 600 000 Kč. I zde jsme obdrželi z operačního programu Rybářství 50% dotaci. Starý Liaz 706 jsme pak následně prodali. Jako ocenění dobré práce humpolecké organizace, se na novém rybníku Hadina uskutečnilo v dubnu Mistrovství ČR v jezerním muškaření, a to za účasti několika mistrů republiky, Evropy i světa. V květnu 2011 jsme také uspořádali 1. ročník závodů dvojic v lovu kaprů a amurů na 24hodin „Hadina CUP 2011“ za účasti 53 dvoučlenných družstev. Prvními vítězi se stal tým z Čejova ve složení Pavel Moravec a jeho vnouček Petřík, kterému bylo pouhých 5 let. V r. 2011 jsme ještě stačili opravit požerák na rybníku Mlýnský ve Světlici a byla zhotovena nová lávka pro pěší na přítoku rybníka Hadina. Vedle všech popsaných akcí probíhal bezproblémový odchov násadových druhů ryb, a to jak pro osazení svěřených revírů, tak i Hadiny. Zbývající přebytky byly úspěšně prodány.

V roce 2012 jsme se kromě dalšího odchovu násad věnovali převážně kultuře! První akcí byl Rybářský ples, který zahájily naše malé mažoretky a byly kouzelné! Na rybníku Výtažník v areálu našeho hospodářského areálu se díky mrazivému počasí mohl uskutečnit závod v lovu pstruhů a sivenů na dírkách ,,O novoroční pohár“. Opět jsme uspořádali „Hadina CUP 2012“, při kterém bylo uloveno celkem 558 ks kapra a amura. Z toho více jak polovina ryb měřila přes 50cm. Největší akcí r. 2012 bylo uspořádání Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice. Tyto závody se uskutečnily za vydatné podpory Města a celé řady sponzorů. V červnu jsme uspořádali Zábavný den pro veřejnost, v jehož rámci se také uskutečnily populární ,,Rybářské závody dospělých o 100kg prase“ na rybníku Dvorák a na rybníku Dusilák závody pro děti. Jako poslední proběhl v září závod „Humpolecká desítka“ opět na rybníku Hadina. Rok 2012 však nebyla jen kultura. Ve spolupráci s Technickými službami města jsme z vlastních finančních prostředků provedli celkovou rekonstrukci požeráku, lávky, loviště, kádiště a schodů na rybníku Lavičky v hodnotě 360 000Kč. V listopadu proběhly již tradiční „Rybí hody“ a na závěr roku jsme pro tancechtivé uspořádali „Mikulášskou zábavu“ pro dospělé a „Mikulášský karneval“ pro děti.

V roce 2013 jsme oslavili 105. výročí založení rybářského spolku v Humpolci. V nabídce kulturních akcí zájemci opět nalezli Novoroční pohár v lovu ryb na dírkách, besedu s důchodci, Rybářský ples s bohatou tombolou, Výroční členskou schůzi, na které byl zvolen nový výbor místní organizace, v květnu pak Hadina CUP 2013 a v červnu Rybářské závody o 100kilové prase na Dvoráku, jejichž součástí byly i závody dětí na rybníku Dusilák. V listopadu pokračovaly oslavy 105.výročí „Rybími hody“ a „Dnem otevřených dveří“ s poutavou výstavou o činnosti naší organizace a s výstavou živých ryb v akváriích na dvoře. Na závěr roku jsme uspořádali pro děti opět „Mikulášský karneval“ s krásným Mikulášem a čertem!

Rok 2014 jsme zahájili Výroční členskou schůzí, kde staronový předseda MO Jaromír Slavík přednesl velmi obsáhlou zprávu o stavu místní organizace. Z ní třeba citujeme, že v roce 2013 byly celkové náklady 4.922.346,-Kč a tržby dosáhly částky 4.935.246,-Kč. Celková hodnota majetku organizace je 19.309.025,-Kč. Hospodářský odbor odchoval více jak 600 metráků kapra a 100 000 kusů candáta. Uspořádali jsme i tradiční Rybářský ples a „Hadina CUP 2014“. Pro seniory z ASTRY jsme uspořádali besedu s malým občerstvením. Opět proběhly na rybníku Dvorák Rybářské závody o 100kg prase a závody dětí na rybníku Dusilák. Při oslavě „Dne seniorů“ v humpoleckém domově důchodců jsme s úspěchem prezentovali rozsáhlou činnost naší místní organizace. Začátek září byl vyhrazen 1. ročníku rybářských závodů dvojic v lovu kaprů a amurů – ,,Humpolecká třicítka“ opět na Hadině. V říjnu si mohli milovníci rybích specialit pochutnat při ,,Rybích hodech“ na více jak 13ti metrácích ryb. Na rybníku „Závršský“ bylo postaveno nové schodiště na kádiště. Na Hadině byl navýšen, urovnán a oset podmáčený břeh v horní části rybníka.

V úvodu roku 2015 jsme uspořádali ,,Besedu s důchodci“, v únoru pak proběhl ,,Rybářský ples“ a v březnu opět Výroční členská schůze. Na VČS byli, jako každý rok, oceněni zasloužilí rybáři a mezi nimi na prvním místě dlouholetý vedoucí kroužku mladých rybářů pan Viktor Janek, který obdržel od Rady ČRS Medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj sportovního rybářství. K přepravě osob i menších násadových ryb jsme s využitím státní dotace zakoupili nový terénní automobil TOYOTA 4x4 v hodnotě 730 000 korun a přepravní bednu na ryby. Na rybárně jsme odstranili nepotřebná sila na obilí a prodali je. V průběhu roku se uskutečnily tradiční rybářské závody. Na Hadině to byly ,,Hadina Cup 2015“ a ,,Humpolecká třicítka“, na Dvoráku ,,Rybářské závody o 100kg prase“ a na Dusiláku závod dětí. Co se v posledních létech nedaří, je závod na dírkách, protože není dostatečně silný led. Při tradičních ,,Rybích hodech“ bylo zkonzumováno neuvěřitelných 15q ryb. Na dolovné oznámil hospodář organizace Bc. Martin Rozkovec, že při podzimních výlovech došlo k historickému výlovku u kapra v množství 730q. Také do revírů v péči MO ČRS Humpolec bylo vysazeno historicky největší množství násadových ryb. Jen u kapra se jednalo o více jak 100q. Další přebytky byly úspěšně prodány. Z následného příspěvku předsedy se přítomní současně dozvěděli, že došlo k zaplacení poslední plátky JčÚS za rybník Hadina a tím i celkovému oddlužení organizace.


ČRS MO Humpolec